خدمات ترجمه شفاهی  فارسی- انگلیسی 
 

 ترجمه شفاهی جهت امور بانکی و مالی 

افتتاح حساب جاری یا پس انداز 

درخواست برای دریافت کارت اعتباری

درخواست برای اخذ وام مسکن یا شرکت 

سرمایه گذاری از طریق بانک


ترجمه شفاهی دفتر وکالت و محضر 

تنظیم وکالت نامه

گواهی امضا 

تعهدنامه 

تنظیم قرار داد 


ترجمه شفاهی مکاتبات اداری 

اداره مهاجرت کانادا 

اداره مالیات 

ادارات دولتی

 

ترجمه شفاهی جهت ثبت نام فرزندان در مدارس 

گفتگو با معلمین 


ترجمه شفاهی جهت خرید یا اجاره ملک و آپارتمان


راهنمای ترجمه سوابق کاری